Reglement

Reglement Kwizzuth

1. Algemeen
1.1 De organisatie van Kwizzuth is in handen van Stichting Kwizzuth Millus.
1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2. Teams
2.1 Deelname aan Kwizzuth kan uitsluitend met teams van minimaal 6 en maximaal 10 personen.
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient een mobiel telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden. De opgegeven teamleden zijn allen 18 jaar of ouder.
2.3 Een captain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
2.4 De teamcaptain van het team is woonachtig in Milheeze en is minimaal 18 jaar oud.
2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via het doorgegeven telefoonnummer en e-mailadres. Er zal een whatsappgroep worden aangemaakt waarin alle telefoonnummers van de teamcaptains worden opgenomen. Deze is enkel bedoeld voor berichten van de organisatie.
2.6 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres in Milheeze en alle teamleden worden geacht vanuit deze werkplek aan Kwizzuth deel te nemen.
2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een e-mailbevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

3. Inschrijven
3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld voor 20 oktober 2019 te versturen en het inschrijfgeld (20,00 euro) tijdig te voldoen.
3.2 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.
3.3 De organisatie stelt het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient te worden betaald op bankrekening nummer NL13RABO0302696954 van stichting Kwizzuth Millus. Onder vermelding van je teamnaam.
3.4 De organisatie zal niet eerder een bevestiging van inschrijving voor een team naar de teamcaptain versturen dan nadat alle inschrijfgegevens akkoord zijn bevonden en het inschrijfgeld is ontvangen.
3.5 Twee weken voor aanvang van de quizavond is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk in verband met gemaakte kosten.

4. Deelnemen
4.1 De organisatie stelt het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor Kwizzuth zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond 2 november 2019.
4.2 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboekje ophaalt op de vooraf aangegeven locatie. En daar ook weer voor 23:00 uur inlevert. Voor het vaststellen van de tijd hanteren wij de klok van teletekst. Bij gelijke stand in punten telt de volgorde van inleveren.
4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig inleveren.
4.4 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Milheeze staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.
4.5 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.
4.6 U dient uw teamnummer op elke bladzijde rechtsboven in te vullen.
4.7 Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboekjes zal er tussen de deelnemende teams geen contact zijn.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen op de website worden gepubliceerd na de prijsuitreiking.
De uitslag van Kwizzuth Millus is bindend en staat niet ter discussie.
5.4 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de feestavond van Kwizzuth.
5.5 Voor het in ontvangst nemen van de prijs moet ten minste één lid van het winnende team aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking.
5.6 In het kader van de privacywetgeving melden wij dat er tijdens de quizavond foto’s en video’s gemaakt zullen worden welke later mogelijk op de feestavond of via social media gedeeld zullen worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan gelieve dit kenbaar te maken aan de organisatie.

6. Privacy
6.1 Tijdens de quiz- en feestavond worden foto’s en videomateriaal gemaakt. Deze kunnen worden gedeeld tijdens de feestavond van Kwizzuth en social media. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van dit beeldmateriaal kunt u dit kenbaar maken bij de organisatie via kwizzuth@gmail.com uiterlijk 1 dag voor de quiz-avond.
6.2 Voor de overige verwerking van uw persoonsgegevens zie onze privacy-verklaring op de website www.kwizzuth.nl

7. Tenslotte
7.1 Zowel de organisatie als de stichting Kwizzuth Millus kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Kwizzuth Millus. Deelnemen aan Kwizzuth Millus is dus geheel op eigen risico.
7.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
7.3 Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

Veel succes en veel plezier!